Donald Trump is gekozen als 45e president van de Verenigde Staten. Veel marktpartijen waren vanochtend verbijsterd over de uitslag en hadden er totaal geen rekening mee gehouden.

In de vroege ochtenduren daalden wereldwijd de koersen van de aandelen futures diep in het rood toen bleek dat Clinton in zogenoemde bepaalde swing states aan de verliezende hand was.

Beleggers houden niet van onzekerheid en reageren over het algemeen extreem op een markt perceptie wijziging, ongeacht of de wijziging zich in de toekomst werkelijk zal voordoen. Dat was vanochtend niet anders.

Voor de korte termijn zullen de financiële markten meer beweeglijkheid laten zien nu Trump tot president is verkozen. Op lange termijn is er weinig over te zeggen. Het blijft toch speculeren in hoeverre Trump zijn uitspraken over protectionistische maatregelen daadwerkelijk met inhoudelijk beleid kan en gaat uitvoeren. Een doemscenario voor de Amerikaanse economie staat niet vast en heeft een hoge mate van speculatie in zich. Terugkijkend naar het verleden blijkt het niet zoveel uit te maken welk partij de verkiezing won en president was geworden van de US, zeker voor lange termijn beleggers.

Het voordeel van winst van Trump betekent dat de republikeinse controle van zowel de senaat als het parlement een kans biedt om de politieke impasse van de afgelopen jaren te doorbreken op tal van de binnenlandse beleidsterreinen. Sommige Obama initiatieven, vooral de “Obamacare” zullen vermoedelijk worden teruggedraaid. Daarnaast zou de verhouding met Rusland een positieve wending kunnen verkrijgen.

In onze aandelenportefeuille hebben wij vooruitlopend op de verkiezingen het aandelenbelang  iets verminderd. Wij blijven bij onze visie dat aandelenbeleggingen op lange termijn gezien nog steeds een aantrekkelijk alternatief zijn in deze laagrentende omgeving.  Tevens verwachten wij dat het monetaire beleid van de FED vooralsnog accommoderend zal blijven.

LBCM, november 2016

Frank Brouwer RBA                               Ing. Arnold Luyben MFP CFP

Disclaimer

Dit verslag is samengesteld door Luyben & Brouwer Capitalmanagement B.V. (hierna: LBCM). De in dit verslag vermelde gegevens zijn ontleend aan door LBCM betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LBCM niet instaan. LBCM geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LBCM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit verslag dient niette worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit verslag zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het verslag dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit verslag aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het verslag in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit verslag kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit verslag in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit verslag dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LBCM verbiedt nadrukkelijk het her verspreiden van dit verslag via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van dit verslag berust bij LBCM. De ontvanger van dit verslag is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Wij verwijzen u verder naar onze disclaimer op onze website www.lbcm.nl