De handelsoorlog, Brexit en het monetaire beleid van centrale banken hielden beleggers in het tweede kwartaal bezig. De huidige impasse in het parlement van het Verenigd Koninkrijk over Brexit heeft zijn oorsprong door de beroemde Theresa May speech in januari 2017, waar zij Europese regeringsleiders voorhield dat een ” No deal is better than a bad deal for Britain”. De opvolging van Theresa May als prime minister is in volle gang en gaat tussen Boris Johnson en Buitenlandminister Jeremy Hunt. In de peilingen ligt Johnson voor. Beiden heren ondersteunen een eventuele no-deal als dat nodig is. Hunt vertelde recent dat democratie belangrijker is dan de economie van een land.
Wat de politieke en economische gevolgen zijn bij een vertrek van het Verenigd Koningrijk uit de EU zonder een deal weet eigenlijk niemand concreet. Sommige marktwatchers voorspellen dat het Verenigd Koningrijk na de Brexit voor jaren in een soort comateuze toestand zal verkeren.
De kans op een no deal in oktober achten wij op dit ogenblik groter dan 50%.

Centrale banken wereldwijd hebben in het tweede kwartaal een draai in hun rentebeleid (overigens nog niet geëffectueerd) en aankoopprogramma’s aangekondigd. De belangrijkste reden hiervan zijn zwakkere economische data als gevolg van de handelsoorlog tussen de Verenigde staten en China en bescheiden (te lage) inflatie. GDP groei verwachtingen voor het Euro gebied zijn door de ECB naar beneden bijgesteld tot en met 2021.
Het vooruitzicht dat opnieuw een accommoderend monetair beleid wordt gevoerd voor de komende perioden heeft beleggers aangezet (nog) meer in risicovolle assets te beleggen. Simpel weg ook omdat er te weinig alternatieven zijn.
In het eurogebied hebben, enigszins tegen de verwachting in, staatsobligaties het goed gedaan in het eerste halfjaar 2019. Zelfs Italiaanse staatsobligaties zijn in koers gestegen door daling van het renteniveau. Echter, in tegenstelling tot Duitsland en Nederland waarbij de 10 jaarrentes eind juni rond de 30 basispunten negatief noteerde is de rentetrend in Italië stijgend en zorgelijk. De schuldpositie van Italië bedraagt momenteel 132% van het GBP. Zonder echte hervormingen zal de herfinanciering van de Italiaanse staatschulden in de toekomst steeds lastiger worden. Beleggers gaan er vooralsnog vanuit dat Italië te groot is om te vallen en dat de ECB (uiteindelijk) te hulp komt door het opkopen van Italiaanse schuldtitels als het mis dreigt te gaan. Een dilemma voor de ECB is wel dat Italië te groot is om geheel “uitgekocht” te worden.

Chart bron: Presentatie Prof. L.H. Dierks, The Euro Area Fixed income market / Eurostat

Outlook financiële markten en assetmix.
Voor obligaties verwachten wij dat de rente op de kapitaalmarkten de komende 12 maanden laag zal blijven. Op langere termijn is dat lastiger te beoordelen. De rente zou weer kunnen stijgen, zodra centrale banken overgaan tot normalisatie van het monetaire beleid. Een Japans rentescenario, de kapitaalmarktrente is in Japan al twee decennia lang zeer laag, sluiten wij ook niet uit. Er zijn veel parallellen te trekken zoals een toenemende vergrijzing. Daardoor ontstaat een bevolking die veel minder consumeert en investeert.
De assetcategorie obligaties hebben wij onderwogen in onze portefeuilles. Binnen deze assetcategorie hebben wij Europese corporate debt en Europese staatsobligaties onderwogen. Wij bestuderen momenteel in hoeverre Europees corporate debt in onze portefeuilles verhoogd dient te worden naar neutraal. Deze markt kan een boost krijgen wanneer de ECB besluit nog meer bedrijfsleningen op te gaan kopen. Van sommige staatsobligaties is namelijk het vastgestelde aankoopplafond door de ECB al bereikt.
Staatsobligaties van opkomende landen hebben onze voorkeur, zowel om reden van de hogere te verkrijgen rente, de veel gematigder schuldenpositie van deze landen ten opzichte van het verleden en afwaardering van de lokale valuta’s vorig jaar, die thans dus een aantrekkelijke instapmoment zijn om in te beleggen.

Voor de assetcategorie aandelen zijn wij neutraal. Wij hebben onze overweging in aandelen het tweede kwartaal teruggebracht richting neutraal.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn de waardering van de aandelenmarkten in het algemeen in samenhang met de voortdurende geopolitieke spanningen en onzekerheden, welke uiteindelijk negatief gaan uitwerken voor aandelenmarkten. Positief zijn de onderliggende rentetrend op de kapitaalmarkten, waardoor de toekomstige cashflows van aandelen hoger ingeschat kunnen worden, alsmede de (nog) over het algemeen goede individuele bedrijfscijfers publicaties.

Belangrijkste individuele mutaties in het verslagkwartaal in onze aandelenportefeuilles, indien van toepassing voor het desbetreffende profiel en omvang van de portefeuille;

Verkopen
– Axos : Dalende rente in de VS en kwetsbaarheid van small/midcap fondsen op de korte termijn door hogere marktvolatiliteit handelsoorlog.
– SiF: Enige koersherstel aangegrepen voor verkoop. Mogelijk hogere toekomstige kostenuitgaven voor wijziging productfabricaat. Omzet vertoont een zeer grillig verloop.
– Companie Financiere Richemont SA: Toename risico’s op korte termijn door verandering van businessmodel en de negatieve trend in de handelsoorlog. Winst veilig gesteld. Wij blijven de onderneming actief volgen. Mogelijk dat wij een nieuwe positie op termijn in nemen zodra wij meer zicht hebben in de winstontwikkeling en strategie van de onderneming.
– Corparacion Financiera ALBA: Toename risico’s vastgoed portefeuille. De onderwaardering van het aandeel (spread intrinsieke waarde minus de actuele beurswaarde) verminderd niet. Uit analyse blijkt tevens dat de spread geen buffer vormt bij markt onevenwichtigheden, zoals deze optraden in het vierde kwartaal van 2018.
– Think AEX: Om reden van vermindering totale aandelenpositie portefeuilles (momentum strategie).

Aankopen
– Gilead Sciences inc.: Voor de komende jaren is de verwachting dat Gilead gaat profiteren van nieuwe kandidaat medicijnen en therapieën, onder meer van de geplande lancering van Filgotinib in 2020.
– SAP: De omzetgroei van SAP is zeer solide met een groei over het afgelopen jaar van 11%. De cloud divisie groeide zelfs met 38%. Ook de financiële ambities voor de komende 5 jaar zijn ambitieus. SAP wil de resultaten uit de cloud divisie verdrievoudigen in de komende 5 jaar.
– Unilever: Het aandeel Unilever is redelijk geprijsd in de huidige markt op basis van koerswinstverhouding van circa 20. Unilever is met haar producten goed vertegenwoordigd in de groeimarkten. De waardering in vergelijking met Nestle is thans
aantrekkelijker geworden.

LBCM, juli 2019
Frank Brouwer RBA Ing. Arnold Luyben MFP CFP

Disclaimer
Dit verslag is samengesteld door Luyben & Brouwer Capitalmanagement B.V. (hierna: LBCM). De in dit verslag vermelde gegevens zijn ontleend aan door LBCM betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LBCM niet instaan. LBCM geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LBCM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit verslag dient niette worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit verslag zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het verslag dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit verslag aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het verslag in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit verslag kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit verslag in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit verslag dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LBCM verbiedt nadrukkelijk het her verspreiden van dit verslag via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van dit verslag berust bij LBCM. De ontvanger van dit verslag is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Wij verwijzen u verder naar onze disclaimer op onze website www.lbcm.nl