2017 kan de boeken in als een rustig beleggingsjaar. Hiermee bedoelen wij dat de beursuitslagen relatief gezien klein waren (volatiliteit was laag). Daarbij hebben de meeste aandelenbeurzen een positief rendement laten zien.
Op de obligatiemarkten was de volatiliteit ook laag maar was er wel meer verschil in rendement. De “veilige” overheidsobligaties leverden nauwelijks rendement, sommige zelfs een negatief rendement. Terwijl de hogere risico obligaties (high-yield) wel bijdroegen aan het rendement.

De effecten en valutaposities in de Amerikaanse dollar deden het minder goed. De Amerikaanse dollar daalde gedurende het jaar met circa 14% ten opzichte van de euro in waarde. Dit had zowel invloed op in de Amerikaanse dollar genoteerde aandelen, obligaties maar ook op wereldwijd vastgoed. Waar de Europese vastgoed aandelen met een mooie plus afsloten was het resultaat op een wereldwijde vastgoed aandelen beduidend minder of negatief (in euro’s gerekend!).
Het afgelopen kwartaal zijn wij overwogen geweest in Europese aandelen en obligaties. Dit was niet alleen om bovengenoemde reden van verzwakkende dollar maar ook omdat met name een aantal koersen van in de Verenigde Staten genoteerde aandelen fors gewaardeerd zijn. Over de dure waarderingen van Amerikaanse aandelen hebben wij in voorgaande kwartaalbericht  al over gesproken. Economisch gezien gaat het wereldwijd gezien best wel voorspoedig zodat we (nog) geen reden hebben om het beleid aangaande onze overwogen aandelenposities drastisch te wijzigen.De afgelopen maanden zijn wij ook druk bezig geweest met MiFID II. Dit is nieuwe Europese wetgeving die van 3 januari 2018 van kracht is geworden. Het doel van de wetgeving is een nog betere transparantie voor de belegger en bestrijding van beleggingsfraude en witwassen van gelden in het algemeen.
Relaties met een zakelijke rekening hebben de afgelopen maanden al een nieuwe registratie, een zogenaamde LEI registratie, bij de kamer van koophandel moeten aanvragen ingevolge deze wetgeving. Van alle particuliere rekeningen hebben wij paspoort identiteitsgegevens geregistreerd.
Dagelijks wordt er een veelheid aan informatiedata verstuurd, over onze transacties die wij voor u doen, naar de toezichthouder, die hiermee verwacht onregelmatigheden eerder te kunnen opsporen.
Voor ons en onze depotbanken is het nu, na een investering in onze automatisering, een geïmplementeerd en automatisch proces, waardoor de kosten voor de toekomst relatief gezien hopelijk beperkt zijn.
Vanaf 2018 gaan wij u in onze kwartaalrapportages tevens een overzicht vergelijkende kosten maatstaf toezenden. Wij begrijpen dat u voornamelijk bent geïnteresseerd in het netto rendement (na aftrek van alle kosten) maar wellicht dat het voor u ook interessant is om ook te zien welke kosten u nog meer betaalt naast onze beheervergoeding.
Voor ons is dit ook belangrijk omdat de kosten die u niet aan ons vergoedt maar aan derden, zoals onder meer de transactieprovisie aan de depotbank en de kosten van de beleggingsfondsen zelf, uw rendement verminderen. In ons beleggingsbeleid zijn wij kritisch naar deze kosten die wij voor u moeten maken en bepalen tevens onze keuzes voor het beleggings- en/of transactiebeleid.  Voor sommige beleggingsfondsen hebben wij overigens niet altijd een goedkoper/beter alternatief voorhanden en dan is het door ons gewenste beleggingsbeleid van het desbetreffende fonds en het daarbij gepaard gaande risico leidend.
De komende maanden zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie goed en houden wij voorlopig vast aan onze huidige tactische assetallocatie. Hierin overwegen wij aandelenbeleggingen en onderwegen wij “veilige” staatsobligaties. In de categorie obligaties hebben wij inmiddels een groot deel in verschillende obligatie obligatiestrategieën belegd, zoals high-yield en converteerbare obligaties.
De maand januari 2018 zijn wij, qua koersperformance, voor onze portefeuilles goed begonnen. Naast de aandelen koersstijgingen op de beurzen in het algemeen zien wij tevens dat een aantal aandelenbeleggingen in onze portefeuilles, die vorig jaar minder presteerden, nu een inhaalbeweging laten zien.
LBCM, januari 2018
Frank Brouwer RBA                               Ing. Arnold Luyben MFP CFP

Disclaimer
Dit verslag is samengesteld door Luyben & Brouwer Capitalmanagement B.V. (hierna: LBCM). De in dit verslag vermelde gegevens zijn ontleend aan door LBCM betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LBCM niet instaan. LBCM geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LBCM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit verslag dient niette worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit verslag zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het verslag dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit verslag aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het verslag in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit verslag kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit verslag in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit verslag dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LBCM verbiedt nadrukkelijk het her verspreiden van dit verslag via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van dit verslag berust bij LBCM. De ontvanger van dit verslag is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Wij verwijzen u verder naar onze disclaimer op onze website www.lbcm.nl