Ondanks een sterke performance aan het begin van de start van het derde kwartaal bleek september een lastige en volatiele maand voor de financiële markten.
Waar wij al een tijdje bezorgd over zijn is de handelsoorlog tussen de VS en China. De handelsoorlog perikelen namen toe in plaats van af. Opkomende markten in het bijzonder werden geraakt toen valuta’s van Argentinië en Turkije verder onder druk kwamen.

De Amerikaanse aandelenmarkt was wederom in het derde kwartaal de best presterende aandelenmarkt van de ontwikkelde landen. De koersperformance in de Verenigde Staten kwam in hoofdzaak voor rekening van een aantal large cap technologie aandelen, zoals bijvoorbeeld Amazone, Google en Apple.  Daarbij ressorteren de belastingverlagingen een extra impuls aan de Amerikaanse economie dit jaar. Amerikaanse waarde aandelen lieten over het algemeen een zeer slechte performance zien.     

Europese large cap aandelen opgenomen in de Stoxx 50 zakte na een goed begin in de loop van het kwartaal verder weg. Het jaar 2018 is voor alle aandelenregio’s behoudens de Verenigde Staten matig tot slecht geweest, ondanks dat de waarderingen veel lager zijn in Europa dan in de Verenigde Staten. Wereldwijde beleggers, en vooral Amerikaanse beleggers, onderwegen aandelen uit Europa vermoedelijk als gevolg van de voortdurende politieke spanningen, Italië en Brexit, en de toenemende en stroperige regelgeving en besluitvorming in Europa. Volgens onderzoek is het netto voor inflatie gecorrigeerde mediaan inkomen voor vele Europese landen nauwelijks of niet gegroeid sinds 2008, mede veroorzaakt door toenemende politieke complexiteit.

Het economisch klimaat in Europa vinden wij er op dit moment toch fundamenteel redelijk goed voorstaan. De overspannen woningmarkt in veel Europese grote steden roept wel vraagtekens op. Een van de kernoorzaken is dat er al heel lang te weinig betaalbare woningen zijn gebouwd. Steeds meer huurders zijn aangewezen op de vrije markt.     

De koersen van vastrentende waarden beleggingen daalde over de gehele wereld gedurende het jaar 2018 met gemiddeld 2,5% exclusief couponopbrengsten.

Obligaties van Europese banken deden het relatief slecht. Een verklaring hiervoor zijn de sceptische marktreacties van de opgestelde en ingediende begroting van de Italiaanse overheid aan Brussel. 

Schulden van opkomende markten, zowel in dollars als in lokale valuta, lieten eveneens een negatieve performance zien de afgelopen 9 maanden.

Wij beleggen voor al onze relaties in verschillende obligatiestrategieën, teneinde het debiteuren en het renterisico zo beperkt mogelijk te houden.

Outlook  

De wereldeconomie is nog steeds robuust en beter gebalanceerd dan 10 jaar geleden. De economieën in Europa lijken zich geheel hersteld te hebben van de kredietcrisis en kunnen nog een groeispurt maken. Wij verwachten dat de ECB het monetaire stimuleringsprogramma in juni 2019 geheel heeft afgebouwd.      

De Amerikaanse economie is (nog) het sterkst maar de groei zal naar verwachting sterk afnemen wanneer de fiscale stimuleringen van Trump zijn uitgewerkt in 2019 en de FED verder monetair verkrapt.

Een harde Brexit en een verdere escalatie van handelsoorlog tussen de VS en China lijkt steeds waarschijnlijker te worden. Dit heeft een negatieve impact op de wereldhandel en aandelenbeurzen, naast de stijgende rente in de VS.     

Mede vanwege het uitstekende dividendrendement van een groot aantal aandelen zijn wij tot op heden (nog) niet negatief over de aandelenmarkten. Zolang de economieën geleidelijk aan ontwikkelen verwachten wij overigens geen extreem hoge rendementen. Tussentijdse koersfluctuaties op de aandelenmarkt zullen bepalen of we dit jaar positief of negatief zullen eindigen. Er is op dit moment echter nog een aanleiding om te verwachten dat de economische groei het komende jaar draait naar economische krimp voor de ontwikkelde markten.

Belangrijkste mutaties in het verslagkwartaal in onze aandelenportefeuilles, indien van toepassing voor het desbetreffende profiel en omvang van de portefeuille;

Verkopen:     Galapagos, Bayer, Unibail-Rodamco, TomTom, Ishares MSCI Korea

Aankopen:     Samsung, Visa, Porsche   

LBCM, oktober 2018

Frank Brouwer RBA                               Ing. Arnold Luyben MFP CFP

Disclaimer

Dit verslag is samengesteld door Luyben & Brouwer Capitalmanagement B.V. (hierna: LBCM). De in dit verslag vermelde gegevens zijn ontleend aan door LBCM betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LBCM niet instaan. LBCM geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LBCM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit verslag dient niette worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit verslag zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het verslag dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit verslag aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het verslag in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit verslag kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit verslag in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit verslag dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LBCM verbiedt nadrukkelijk het her verspreiden van dit verslag via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van dit verslag berust bij LBCM. De ontvanger van dit verslag is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Wij verwijzen u verder naar onze disclaimer op onze website www.lbcm.nl