Het eerste kwartaal was turbulent, en vervolgens trokken koersen van de aandelenmarkten in april en begin mei weer licht aan. Echter daarna kregen de zorgen over een eventuele eurocrisis door de politieke situatie in Italië opnieuw de overhand en stelden vooral Europese aandelen weer eens teleur.

Een zich verdiepende politieke crisis in Italië, de op twee na grootste economie van de eurozone, zorgde in de maand mei voor een verkoop in Italiaanse activa en de euro.

Onderstaand ter verduidelijking het koersverloop in de 1-jaars koersgrafiek van de EUR/USD*

* bron grafiek: teletrader

De wereldwijde aandelenmarkten bleven in het tweede kwartaal beweeglijk. De dreiging van handelsoorlogen en -tarieven domineerde de media. Ontwikkelde markten presenteerde beter dan opkomende markten (Emerging en Frontiermarkets). De koersen van aandelen en obligaties uit deze opkomende markten daalden door de verschillende significante valutadepreciaties en de hogere rente in de Verenigde Staten, in samenhang met een sterkere dollar. De Turkse lira en Argentijnse peso zijn fors in waarde gedaald ten opzichte van de dollar.

Het handelsconflict met China baart een steeds grotere zorg voor de opkomende markten in het algemeen.

Voor de komende maanden verwachten wij dat de aandelen en obligatiekoersen van opkomende markten nog vrij heftig zullen reageren op politiek nieuws en dus beweeglijk zullen blijven. Voor de lange termijn blijven wij onverminderd positief over aandelen uit de Emerging markets en Frontiermarkets. Op basis van samenstelling van de bevolkingen in deze markten, de bijdrage aan wereldwijde BNP van meer dan 60% en niet op de laatste plaats de huidige lage waardering ten opzichte van ontwikkelde markten. Voor opkomende markten in het algemeen schatten wij op dit moment een discount (prijskorting) in van circa 35% ten opzichte van de ontwikkelde markten. Azië is en blijft de komende jaren de groeimotor van de wereld volgens het IMF met percentages van 6% a 7% voor China en India. De start begin juni van de toelating van Chinese A- Aandelen tot de MSCI Emerging Markets index is een enorme verandering en het gewicht van Chinese aandelen in deze index zal de komende jaren alleen maar verder toenemen.

De Europese Centrale Bank heeft in juni aangeven om haar maandelijkse obligatieaankopen vanaf oktober af te bouwen en een grote stap te zetten richting een Europese Bankunie bij de beëindiging van de buitengewone monetaire beleidsmaatregelen, welke waren  geïmplementeerd als gevolg van de financiële kredietcrisis.

Tegelijkertijd beloofde de ECB de rentetarieven ten minste tot de volgende zomer op het zeer lage niveau te houden, dit om reden van de nog steeds onzekere  economische vooruitzichten voor Europa die zeker niet zijn afgenomen door de huidige politieke klimaat in Europa en de dreigende escalatie van de handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Het normaliseren van de monetaire beleid van de FED en ECB, de stijgende dollar en de verslechterde handelscondities tussen de Verenigde Staten, China en Europa zijn bij elkaar genomen  op de korte termijn gezien niet echt bevorderd voor de aandelenmarkten!

Vooralsnog houden wij in onze assetmix een overweging voor aandelen aan, omdat in het algemeen de bedrijven nog steeds betere kwartaalcijfers publiceren. Onze selectie voor opname van aandelen in de aandelenportefeuilles is voor het belangrijkste gedeelte ook fundamenteel bottum-up en voor langere termijn bepaald.         

Specifiek voor de Nederlandse aandelenbeurs betrof de introductie van het aandeel Adyen N.V. welke de markt beroerde. Adyen faciliteert een wereldwijd betalingsplatvorm.

De inschrijving stond (helaas) niet open voor particuliere beleggers. Uitsluitend institutionele beleggers mochten inschrijven op deze emissie, waarbij maar een zeer klein gedeelte van het totale aandelenkapitaal naar de beurs werd gebracht. Wij zien zeker kansen in deze “fintech” onderneming. Om reden van de bepaling van de waarde in combinatie met de zeer matige liquiditeit en volatiliteit van het aandeel Adyen hebben wij vooralsnog besloten geen positie in te nemen.

Belangrijkste mutaties in het verslagkwartaal in onze aandelenportefeuilles, indien van toepassing voor het desbetreffende profiel en omvang van de portefeuille;

Verkopen:     Nintendo, Arcelor Mittal, DSM

Aankopen:     Bayer, Kiadis Pharma NV, AMG en DSM*   

*Op 5 juni hebben wij in verband met het bereiken van ons koersdoel DSM verkocht voor een prijs van € 88,00. Op dat moment vonden dat het aandeel voldoende was gewaardeerd en het meeste positieve nieuws is in geprijsd voor de komende 12 maanden.
Na bestudering van de kwartaalcijfers en de strategie update van het bestuur van DSM hebben wij  besloten om de stukken terug te kopen op 29 juni jongstleden (€ 86,68).
Het bedrijf streeft naar een gemiddelde omzetgroei van 5% in de periode 2019-2021. De onderneming legt de nadruk op autonome groei, waarbij geld wordt vrijgemaakt voor investeringen in digitalisering. Voor overnames is €3 mrd beschikbaar, maar DSM zegt die middelen heel selectief in te zetten. Als het niet lukt om geschikte overnamekandidaten te vinden, zal het bedrijf meer kapitaal met de aandeelhouders delen.  Wij vinden dat DSM mogelijk ook interessant is om door een buitenlandse onderneming te worden overgenomen. De balans is gezond en de onderneming heeft voldoende groeiperspectieven gecreëerd voor de komende jaren. Daarbij komt dat, in tegenstelling tot het verleden, DSM minder cyclisch is geworden.

LBCM, juli 2018

Frank Brouwer RBA                               Ing. Arnold Luyben MFP CFP


Disclaimer

Dit verslag is samengesteld door Luyben & Brouwer Capitalmanagement B.V. (hierna: LBCM). De in dit verslag vermelde gegevens zijn ontleend aan door LBCM betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LBCM niet instaan. LBCM geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LBCM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit verslag dient niette worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit verslag zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het verslag dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit verslag aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het verslag in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit verslag kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit verslag in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit verslag dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LBCM verbiedt nadrukkelijk het her verspreiden van dit verslag via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van dit verslag berust bij LBCM. De ontvanger van dit verslag is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Wij verwijzen u verder naar onze disclaimer op onze website www.lbcm.nl