Aandelenmarkten ondergingen begin februari een forse verkoopgolf (sell-off). In zeer korte tijd leidde deze sell-off tot scherpe neerwaartse koerscorrecties in aandelen wereldwijd op 46 aandelenmarkten. Na het aanvankelijke optimisme van beleggers over de verbeterende en positieve vooruitzichten voor de  wereldeconomie, sloeg de ongerustheid plotseling toe over oplopende inflatie in de Verenigde Staten. In de markt werd gehint op een mogelijk strakker monetair beleid van centrale banken. De volatiliteit (beweeglijkheid van de aandelenkoersen, uitgedrukt in een percentage, ook wel onrust barometer genoemd) steeg wereldwijd op alle aandelenmarkten.

Op lange termijn heeft een offensieve allocatie het meeste opwaartse rendement potentieel. De marktbeweging begin februari op de aandelenmarkten herinnert beleggers eraan dat aandelen wel volatiel zijn en scherpe dalingen mee kunnen maken. Voor elk doelrisicoprofiel trachten wij binnen de grenzen en allocatie afspraken. het risico zoveel mogelijk te minimaliseren. De AFM standaarddeviatie blijft binnen de risicotolerantie grenzen. Hier proberen wij ook zoveel op te sturen.

Voor de zogenaamde frontier-markets (pre-emerging markets) was de stijging van de volatiliteit nog het minst. Deze markten, en in mindere mate de emerging markets (opkomende markten), reageren over het algemeen niet hetzelfde op (macro) economisch nieuws dan in de ontwikkelde aandelenmarkten, zoals Amerika, West-Europa en Japan.

In onze portefeuilles beleggen wij voor een substantieel belang in deze (pre) opkomende markten.
Over de afgelopen jaren hebben de opkomende markten hun bruto binnenlands product tegen marktprijzen (GDP) in de wereldeconomie op kunnen voeren naar 60% van de totale GDP groei. In de aandelenkoersen van de opkomende markten zijn deze positieve ontwikkelingen nog niet geheel verdisconteerd.

De aandelenkoersen van deze markten zijn, relatief gezien, de afgelopen jaren substantieel achter gebleven bij de aandelenkoersen van de ontwikkelde markten. Het IMF verwacht 4,9% GDP groei voor emerging markets en voor ontwikkelende markten 2,3% GDP groei voor het komend jaar. Wij zijn en blijven positief voor aandelen van opkomende markten en pre- opkomende markten. Europese aandelen hebben wij tevens overwogen. Amerikaanse aandelen hebben wij op dit moment, gebaseerd op de huidige koerswaarderingen, onderwogen.

In de loop van de maand februari herstelde de koersen van aandelenmarkten totdat president Trump, toch nog redelijk onverwacht (in zijn verkiezingsprogramma had hij er wel op gehint), op 1 maart invoermaatregelen voor Amerikaanse bedrijven afkondigde. Er werd gesproken over een importheffing van 25% op staal en aluminium. Daarop volgende weer aankondigingen dat voor sommige landen en regio’s , onder meer de Europese Unie, deze importheffing, in afwachting van de uitkomst van definitieve onderhandelingen, voorlopig niet gaat gelden. Trump wil met deze importmaatregelen vooral China treffen. China reageerde hierop door een aankondiging om voor 3 miljard euro aan extra importheffingen op Amerikaanse goederen in te voeren. Het Chinese ministerie van Handel riep de Verenigde Staten tevens op voor een dialoog om de schade aan de onderlinge relatie te voorkomen.

Deze tariefsverhoging van China vormt overigens een schijntje van het totaal bedrag dat China jaarlijks uit de VS aan goederen importeert. De reactie van China is in eerste instantie  mild. Wanneer de Chinese maatregelen ingaan is nog onduidelijk. Wij delen overigens de zorgen van beleggers over een mogelijke handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld.

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat regering Trump deze manier van communiceren hanteert om de reeds langlopende overeenkomsten eens kritisch tegen het licht te houden. Het lijkt er nu al op dat er middels onderhandelingen tussen deze landen uiteindelijk een voor beide partijen bevredigende oplossing komt. De algehele opinie is dat men vindt dat geen enkel land  gebaat is met een handelsoorlog. Een handelsoorlog kent uiteindelijk alleen maar verliezers omdat dit de gehele wereldeconomie beïnvloed.

Belangrijkste mutaties in het verslagkwartaal in onze aandelenportefeuilles, indien van toepassing voor het desbetreffende profiel en omvang van de portefeuille;

Verkopen: Nestle, Ablynx, Apple, Teva, Vanquard Small-Cap US

Aankopen: Galapagos, Proshares Ultra short US 500, Hal Trust en SIF

Op obligatiebeleggingen hebben wij gemiddeld gezien in dit verslagkwartaal ingeleverd. High- yield obligaties lieten voor het eerst dit kwartaal ook een lichte koersdaling zien, behalve voor onze directe beleggingen in achtergestelde obligaties van Nederlandse banken.

De korte rente in Europa is nog zeer laag tot negatief, dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar de lange rente per saldo over de afgelopen 3 maanden is gestegen. De totale Europese obligatiemarkt noteert tot een looptijd van 4 jaar een negatieve yield (bron ECB website, statistics)

In onze obligatieportefeuilles brengen wij spreiding aan door het voeren van verschillende obligatie strategieën, direct of indirect via een beleggingsfonds of een mandje van obligaties.

In onze assetmix, voor elk doelrisicoprofiel, hanteren wij  op dit moment voor obligaties een onderwogen positie ten opzichte van het strategische lange termijn gewicht.

Wij zijn per saldo positiever geworden over vastgoedbeleggingen dan obligaties. De huidige dividend yield is momenteel in voorkomende gevallen veel aantrekkelijker dan de verkrijgbare renteyield op obligaties en wij denken dat de  economische hoogconjunctuur (dus feitelijk minder leegstand en hogere huren) voorlopig, zeker in Europa, aan zal houden. De toenemende aankopen door consumenten via het internet vormen overigens wel een bedreiging voor met name winkelpanden.

De voorkeur gaat uit naar een goed gespreide Europese vastgoedportefeuille, verdeeld over kantoren, winkels en woningen.

De Bitcoin en andere crypto valuta, zoals de Ethereum vinden wij geen geschikte belegging voor onze fundamentele beleggingsstrategie. Voor geïnteresseerde beleggers volgen wij wel de koers van deze digitale munten en analyseren wij deze valuta’s met behulp van technische analyse.

Onderstaand een recente koersgrafiek van de Bitcoin ter verduidelijking.

Koersverloop Bitcoin USD april 2017 – april 2018

De dalende koerstrend lijkt sinds kort te zijn afgebroken. De koers van de Bitcoin bevindt zich in het oorspronkelijke stijgende trendkanaal en heeft tevens de dalende weerstandslijn opwaarts doorbroken. Tevens is er een bovenwaartse uitbraak uit een symmetrische driehoek waar te nemen. Korte termijn traders mogen op basis hiervan een longpositie aangaan. Onderliggende indicatoren, zoals de RSI bevestigen voor de korte termijn het positieve koersverloop.

LBCM, april 2018

Frank Brouwer RBA                               Ing. Arnold Luyben MFP CFP


Disclaimer

Dit verslag is samengesteld door Luyben & Brouwer Capitalmanagement B.V. (hierna: LBCM). De in dit verslag vermelde gegevens zijn ontleend aan door LBCM betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LBCM niet instaan. LBCM geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LBCM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit verslag dient niette worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit verslag zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het verslag dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit verslag aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het verslag in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit verslag kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit verslag in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit verslag dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LBCM verbiedt nadrukkelijk het her verspreiden van dit verslag via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van dit verslag berust bij LBCM. De ontvanger van dit verslag is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Wij verwijzen u verder naar onze disclaimer op onze website www.lbcm.nl